Forum Książki Strona Główna Forum Książki
Witamy w Księgogrodzie!

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Strony naukowe i popularnonaukowe
Autor Wiadomość
jacek Wiek: 54
Dołączył: 24 Paź 2014
Posty: 15105
Skąd: Puławy
Wysłany: 2020-08-01, 08:05   "Wałbrzych - Zamek Książ" - czyli ponownie Jacek Bednarek:Cytat:
Najstarsza wzmianka dotycząca góry zamkowej oraz fun­kcjo­nu­ją­ce­go w jej o­brę­bie cas­trum Fürst­en­stein po­cho­dzi z 1168 ro­ku. W 1209 wy­stę­pu­je w do­ku­men­tach na­zwa Vors­tin­burg , nas­tę­pnie - Für­sten­berg (1337), Fur­stin­berg (1346) o­raz Für­stin­steyn (1367), któ­ra z cza­sem e­wo­lu­o­wa­ła do for­my Für­sten­steyn i Für­sten­stain (1515). W wie­ku XIX i w pier­wszej po­ło­wie XX stu­le­cia fun­kcjo­no­wał star­szy za­pis Für­sten­stein , pod­czas gdy w Pol­sce za­mek o­kre­śla­no za­mien­nie mia­nem Ksią­żę­ce­go Gła­zu lub Ksią­żę­cej Ska­ły . Po dru­giej woj­nie świa­to­wej miej­sce to po­cząt­ko­wo ty­tu­ło­wa­no Książ­nem i Księż­nem , a od 1947 ro­ku we­szła w ofi­cjal­ny o­bieg a­ktu­al­na na­zwa Książ.

Cytat:
Czternastowieczny zamek książąt świd­nic­kich był ka­mien­ną, osa­dzo­ną bez­po­śre­dnio na li­tej ska­le bu­do­wlą, skła­da­ją­cą się w gór­nej czę­ści z dwóch skrzy­deł mie­szkal­nych i przy­sa­dzi­stej kwa­dra­to­wej wie­ży, w dol­nej zaś - z bu­dyn­ku bram­ne­go po stro­nie pół­noc­nej, dwóch pół­cy­lin­dry­cznych baszt w pół­noc­no-wscho­dnim od­cin­ku mu­rów i ota­cza­ją­cych ca­łość ob­wa­ro­wań o­bron­nych z wa­ła­mi o­raz fo­są. Z naj­star­sze­go o­kre­su fun­kcjo­no­wa­nia po­cho­dzi część po­łu­dnio­wa o­bec­ne­go za­ło­że­nia z tak zwa­nym Dłu­gim Do­mem, gdzie za­cho­wa­ły się skle­pie­nia ko­leb­ko­we, a ta­kże go­ty­cka wie­ża głó­wna, współ­cze­śnie wyż­sza o oko­ło sie­dem­na­ście me­trów w sto­su­nku do pier­wo­tnej wy­so­ko­ści.

Cytat:
Wspaniałą architekturą i malowniczym położeniem ksiąskiej re­zy­den­cji za­chwy­ca­li się nie tyl­ko go­ście von Hoch­ber­gów, ale i od­wie­dza­ją­cy po­bli­skie u­zdro­wi­ska ku­ra­cju­sze z ca­łej Eu­ro­py. Wśród po­dzi­wia­ją­cych u­ro­ki zam­ko­we­go o­gro­du był m.in. fran­cu­ski dzien­ni­karz Emi­le Char­bois, któ­ry na ła­mach ma­ga­zy­nu Fi­ga­ro na­zwał Książ dol­no­ślą­skim Wer­sa­lem. W po­do­bnym to­nie wy­po­wia­da­ła się od­by­wa­ją­ca la­tem 1816 ro­ku po­dróż po Ślą­sku księ­żna Iza­be­la Czar­to­ry­ska. We­dług jej o­pi­nii Książ przed­sta­wia je­den z naj­pię­kniej­szych wi­do­ków. Za­mek, choć bar­dzo sta­ry, jest za­mie­szka­ny przez właś­ci­cie­la; do za­in­te­re­so­wa­nia więc, ja­kie wzbu­dza je­go sta­ro­ży­tność, do­łą­cza się przy­je­mność o­glą­da­nia wnę­trza zaj­mo­wa­ne­go przez nad­zwy­czaj go­ścin­ną ro­dzi­nę. Nie wszy­scy jed­nak po­dzie­la­li po­wyż­sze za­chwy­ty. Z re­zer­wą o Ksią­żu pi­sał bra­ta­nek pol­skie­go kró­la Sta­ni­sław Po­nia­tow­ski, we­dług któ­re­go za­mek grafa von Hoch­ber­ga nie ma w so­bie nic war­te­go wi­dze­nia; jest ze dwóch stron o­to­czo­ny głę­bo­kim ska­li­stym i dzi­kim ja­rem, któ­re­go brze­gi o­kry­te są drze­wa­mi, ale nie­pię­kny­mi, do­łem to­czy się ma­ły stru­my­czek, bli­żej pa­ła­cu kil­ka ma­łych o­gród­ków, ale te po­ło­że­nie nie jest naj­pię­kniej­sze.


;)

"Wałbrzych - Zamek Książ"
Vide również tutaj.
_________________
"Kraina komiksu"
 
 
     
jacek Wiek: 54
Dołączył: 24 Paź 2014
Posty: 15105
Skąd: Puławy
Wysłany: 2020-08-01, 16:00   "1000-letnia receptura niszczy lekooporne bakterie. Skład: czosnek, cebula, krowia żółć" - powiadamia Jan Sochaczewski:Cytat:
Użyte w lekarstwie składniki - czosnek i cebula - są w pełni naturalne, mają silne antyseptyczne działanie i wydają się skutecznie zwalczać szczepy bakterii które uzyskały odporność na współcześnie stosowane farmaceutyki. W przepisie wymieniono w odpowiednich proporcjach: czosnek, cebulę (ew. pora, naukowcy mieli problem z tłumaczeniem - red.), krowią żółć i wino.

Cytat:
Jessica Furner-Pardoe z Uniwersytetu w Warwick pokazała jak silna to broń, szczególnie wobec bakterii tworzących trwałe struktury zwane biofilmami. Gdy drobnoustroje atakujące organizm tworzą taką tarczę ochronną, zwiększa się ich odporność na terapie lekowe a tym samym zjadliwość infekcji. S. aureus należą właśnie do tej kategorii bakterii.

Cytat:
Tymczasem coś w 1000-letniej czosnkowo-cebulowej maści na oczy sprawia, że biofilm rozpada się. Nie tylko ten produkowany przez bakterie gronkowca złocistego, ale i inne infekujące rany i tworzące biofilm, jak typowo szpitalna bakteria Acinetobacter baumanii czy lekooporne Stenotrophomonas maltophilia albo wywołujące sepsę gronkowiec S. epidermidis i prowadzący m.in. do anginy paciorkowiec S. pyogenes.


:!:

"1000-letnia receptura niszczy lekooporne bakterie. Skład: czosnek, cebula, krowia żółć"
_________________
"Kraina komiksu"
 
 
     
jacek Wiek: 54
Dołączył: 24 Paź 2014
Posty: 15105
Skąd: Puławy
Wysłany: 2020-08-01, 17:52   "Łęczyca oraz Tum: zabytki i atrakcje. Co zwiedzić w krainie diabła Boruty?" - podpowiadają Aśka i Sławek:Cytat:
Pierwszy gród łęczycki powstał na terenie obecnej wsi Tum prawdopodobnie już w VI wieku. Warto w tym miejscu podkreślić, że do połowy XIII wieku wszystkie wzmianki o Łęczycy odnosiły się właśnie do dzisiejszej wsi Tum.

Na początku XII wieku gród należał do księcia Zbigniewa. W 1107 roku Bolesław Krzywousty najechał gród swojego brata, zdobył go, spalił i następnie odbudował w bardziej okazałej formie. Po śmierci Krzywoustego gród przypadł w spadku jego żonie księżnej Salomei oraz dwóm nieletnim synom.

Cytat:
Według części historyków od końca X wieku nieopodal grodu istniało założone przez św. Wojciecha opactwo benedyktynów. W XII wieku, prawdopodobnie w miejscu kościoła opackiego, wzniesiono romańską kolegiatę, w której w kolejnych stuleciach organizowano najważniejsze synody oraz wiece. W czasach piastowskich Łęczyca była jednym z najważniejszych ośrodków władzy książęcej.

Cytat:
Według jednej z opowieści Boruta był panem na zamku królewskim w Łęczycy. A jak do tego doszło? Pewnego razu kareta króla Kazimierza Wielkiego, na chwilę przed wjazdem do miasta, ugrzęzła w błocie, i nikt nie był w stanie jej wyciągnąć. Poproszono więc o pomoc słynącego z wielkiej siły drwala o imieniu Boruta. Ten przybył na miejsce, obwiązał się liną, sam siebie zaprzągł do karety i... bez większego wysiłku wyciągnął pojazd z błota, zyskując tym względy władcy. Mocarny drwal jeszcze kilkukrotnie pomógł królowi, a ten w podzięce zabrał go na zamek, gdzie obiecał Borucie, że po jego śmierci będzie mógł w nim zamieszkać. I w taki oto sposób tajemniczy i nieludzko silny osobnik o imieniu Boruta został szlachcicem na zamku.

Cytat:
Archikolegiata NMP i św. Aleksego w Tumie jest jednym z najważniejszych zabytków architektury romańskiej oraz największym zachowanym w całości kościołem romańskim na ziemiach Polski. Świątynia ma formę trójnawowej bazyliki, którą od wschodu dopełniają trzy apsydy, a od zachodu zamykają dwie wysokie wieże. Kolegiatę zbudowano z połączonych zaprawą wapienną polnych kamieni. Narożniki wykonano z piaskowca, a granitowe prostopadłościany stanowią licówkę ścian.


:-D

"Łęczyca oraz Tum: zabytki i atrakcje. Co zwiedzić w krainie diabła Boruty?"

Rekomenduję również filmy:
- Anny i Marcina Nowaków
- Wojtka Nowakowskiego
_________________
"Kraina komiksu"
 
 
     
jacek Wiek: 54
Dołączył: 24 Paź 2014
Posty: 15105
Skąd: Puławy
Wysłany: 2020-08-02, 13:13   "Weekend w Gdańsku - 10 powodów, dla których warto to zrobić" - zachęcają Dorota i Jarek:Cytat:
Dlaczego weekend w Gdańsku jest zawsze niezwykły? Bo możemy odwiedzać to miasto tysiąc razy a przy tysiąc pierwszym i tak trafimy na coś nowego, ciekawego lub zobaczymy jak Gdańsk pięknie się zmienia. To jeden z powodów, dla których do Gdańska ciągle wracamy. A kolejne to takie, że po prostu lubimy to miasto, które otwarte jest na morze i świat. I zawsze ciepło nas wita dobrą pogodą.
"Weekend w Gdańsku - 10 powodów, dla których warto to zrobić"

Przypominam również materiały:
- Angeliki, Mai i Mateusza Grzegorzków
- Grzegorza Rybki
_________________
"Kraina komiksu"
Ostatnio zmieniony przez jacek 2020-08-02, 13:52, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
     
jacek Wiek: 54
Dołączył: 24 Paź 2014
Posty: 15105
Skąd: Puławy
Wysłany: 2020-08-02, 13:49   "Zerknij na Kurpie. A potem... już nigdy o nich nie zapomnisz" - gwarantują Ania i Marcin Nowakowie:Cytat:
Z Kurpiami jest tak, że to mało, za mało znany region w Polsce ale jednocześnie w rankingu najbardziej tradycyjnych, kultywujących stare zwyczaje, rękodzieło i charakterystyczne motywy kultury ludowej - Kurpie są niezwykle wysoko. Na równi z Kaszubami czy Podhalem. Dlatego trafiły na naszą trasę.

Cytat:
Dla kogo to jest region? Ocenicie sami po naszym tekście i zdjęciach, ale już teraz możemy napisać, że dla tych, dla których połączenie lasu, naturalności, ludowej kultury i tradycji oraz bardzo zdrowej żywności nie jest obojętne. A co warto zobaczyć w tym regionie, decydując się na spędzenie tutaj na przykład kilkudniowego urlopu? Oto nasze propozycje.


:-D

"Zerknij na Kurpie. A potem... już nigdy o nich nie zapomnisz"
_________________
"Kraina komiksu"
 
 
     
jacek Wiek: 54
Dołączył: 24 Paź 2014
Posty: 15105
Skąd: Puławy
Wysłany: 2020-08-02, 14:41   "Zamek w Malborku" - opowiadają i oprowadzają Iwona oraz Daniel Gogulscy:Cytat:
Największy z zachowanych na starym kontynencie średniowiecznych zamków. Dawna siedziba wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego, ale też i rezydencja królów Polski. Pomnik historii, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Budowany aż przez 30 lat. Zamek w Malborku.


Cytat:
Budowę zamku rozpoczęli Krzyżacy w latach 80. XIII wieku. Początkowo istniał tylko tzw. zamek wysoki, który był siedzibą komtura, oraz gospodarskie podzamcze. Gdy w 1309 roku Malbork stał się siedzibą wielkiego mistrza, podzamcze przebudowano na jego rezydencję, tworząc tzw. zamek średni. Zaś funkcje gospodarcze przeniesiono w nowe miejsce, do tzw. zamku niskiego.

Ostatni wielki mistrz krzyżacki opuścił zamek w Malborku w 1457 roku. Później był on rezydencją królów Polski i królewskich starostów. W 1772 roku został przejęty przez administrację Królestwa Prus i zdewastowany. Urządzono tu koszary i magazyn.

Obecny wygląd warowni to efekt wieloletniej pracy konserwatorów niemieckich i polskich. Z dawnej budowli zachowały się głównie mury obwodowe i niektóre detale.
"Zamek w Malborku"
Czytaj i podziwiaj także u Jacka Bednarka.
_________________
"Kraina komiksu"
 
 
     
jacek Wiek: 54
Dołączył: 24 Paź 2014
Posty: 15105
Skąd: Puławy
Wysłany: 2020-08-02, 15:22   ""Wiktoria 1920”: 31 lipca-6 sierpnia":Cytat:
31 lipca wojska sowieckie Frontu Zachodniego osiągają linię: Kowel- Tykocin- Nowogród; następnego dnia wchodzą do Brześcia nad Bugiem. Bolszewicy proklamują Białoruską Republikę Sowiecką. 4 sierpnia Rada Obrony Państwa wobec odesłania delegacji polskiej z Baranowicz wysyła nową delegację z pełnomocnictwami do rozmów pokojowych z Sowietami w Mińsku.

5 sierpnia, gdy Armia Czerwona podchodzi pod Ostrołękę, zainstalowany w Białymstoku Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski wydaje odezwę "do proletariatu Warszawy". 6 sierpnia Naczelny Wódz wspólnie z gen. Tadeuszem Rozwadowskim opracowuje rozkaz o przygotowaniu decydującego polskiego przeciwuderzenia znad rzeki Wieprz i rozbiciu Frontu Zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego - termin: 16 sierpnia.


:!:

""Wiktoria 1920”: 31 lipca–6 sierpnia"
_________________
"Kraina komiksu"
 
 
     
jacek Wiek: 54
Dołączył: 24 Paź 2014
Posty: 15105
Skąd: Puławy
Wysłany: 2020-08-02, 15:52   "Wzrost czytelnictwa podczas epidemii koronawirusa - dane księgarni online nie kłamią!":Cytat:
Pomimo zamkniętych księgarni stacjonarnych, placówki online zbierały (i zbierają nadal) ogromne żniwo sprzedaży. Jak pokazują statystyki, ilość klientów na stronach internetowych z książkami wzrosła dwukrotnie. Szczególny wzrost zauważono w przypadku sprzedaży książek dla dzieci, a także literatury młodzieżowej. Jest to zaskakujące, ponieważ powszechnie uważa się, że osoby w przedziale wieku 15-18 lat żyją w cyfrowej cywilizacji i ich zainteresowanie tradycyjnymi książkami jest znikome. A tu proszę! Jednak postęp technologiczny daje się odczuć, ponieważ ok. 20 proc. wszystkich klientów wybrało wydania cyfrowe w postaci e-booków lub audiobooków. Nie ma się czemu dziwić -zakupy w księgarni online trwają chwilę, a możliwość posiadania upragnionego tytułu na swoim czytniku w kilka minut jest bardzo przekonująca.


:brawo:

"Wzrost czytelnictwa podczas epidemii koronawirusa - dane księgarni online nie kłamią!"
_________________
"Kraina komiksu"
 
 
     
jacek Wiek: 54
Dołączył: 24 Paź 2014
Posty: 15105
Skąd: Puławy
Wysłany: 2020-08-02, 16:20   "Marek Aureliusz: Twierdza wewnętrzna":Cytat:
Filozofia Epikteta zainspirowała ostatniego wielkiego stoika, cesarza Marka Aureliusza. Tym sposobem wyzwolony niewolnik stał się wzorem dla władcy największego imperium świata, jakim było wówczas Cesarstwo Rzymskie. Trudno się dziwić, iż cesarz wybrał taką właśnie filozofię: za jego panowania wzmacnia się inwazja plemion germańskich, wylewa Tyber, wybucha epidemia dżumy i zaczyna panować głód. Same "Rozmyślania" to rodzaj notatnika duchowego, spisywanego w trakcie działań wojennych. Warto jeszcze wspomnieć, że w czasie pobytu w Atenach w roku 175 n.e. Marek Aureliusz upaństwowił cztery znane nam szkoły filozoficzne i ustanowił wysokie pensje dla ich kierowników.


:idea:

"Marek Aureliusz: Twierdza wewnętrzna"
_________________
"Kraina komiksu"
 
 
     
jacek Wiek: 54
Dołączył: 24 Paź 2014
Posty: 15105
Skąd: Puławy
Wysłany: 2020-08-03, 07:24   "Małe kalwarie" - pisze Kasper Bajon:Cytat:
W domu znajomych moich dziadków, wśród olejnych monachijskich obrazów i biedermeierowskich mebli, za szybą szklanej serwantki, pośród porcelany spoczywała czaszka. Biała i wypolerowana. Jeżeli dobrze pamiętam, należała do Pigmeja, ale nie mam pewności. Przyjechała z Afryki na początku wieku.

Cytat:
Mangi Meli był wodzem plemienia Wachagga żyjącego po południowo-wschodniej stronie masywu Kilimandżaro w Niemieckiej Afryce Wschodniej (dzisiejszej Tanzanii). W Starym Moshi, gdzie się urodził, działał jeden z największych targów niewolników w tej części kontynentu. Należał do Arabki imieniem Lila. Za drobne upominki, ubrania, jedzenie skupowała ona od Wachagga dzieci, które potem sprzedawała Arabom i Europejczykom. Była bezwzględna i pazerna. Kiedy któryś z niewolników chorował lub nie miał siły na przemarsz do wybrzeża lub w górę Afryki, gdzie czekali kontrahenci, bez zastanowienia wieszała go na znajdującym się za jej pałacem drzewie. Ojciec Mangi Meli, wódz Mandara, żył w dobrej komitywie z Lilą. Zresztą z radością powitał wpierw Arabów, a potem Niemców na zboczach Kilimandżaro.

Cytat:
Mangi Meli był inny. Sprzeciwiał się obecności obcych na ziemiach Wachagga. Od początku swojego panowania, czyli 1891 roku, walczył przeciwko niemieckiej okupacji. Wpierw próbował drogi dyplomatycznej. Starał się pertraktować, tak z władzami kolonialnymi, jak i – listownie – z samym cesarzem. Jednak kiedy to nie przyniosło żadnych skutków, wystąpił zbrojnie przeciwko najeźdźcom. Pokonany i pojmany przez Schutztruppe w roku 1899, został, wraz z kilkunastoma towarzyszami, powieszony 2 marca 1900 roku w Starym Moshi. Sam założył sobie na szyję pętlę i pożegnał swojego nieprzejednanego wroga - niemieckiego kapitana Kurta Johannesa. Podobno był tak silny, że aż siedem godzin przytomny wisiał na akacji, zmuszając tym samym pilnujących go kilkudziesięciu strażników oraz zarządców kolonii do czuwania w pełnym słońcu. W końcu jeden z żołnierzy nie wytrzymał i go zastrzelił. Drzewo, na którym powieszono Mangi Meli, stoi w Starym Moshi do dziś i otoczone jest kultem.


:!:

"Małe kalwarie"
_________________
"Kraina komiksu"
 
 
     
jacek Wiek: 54
Dołączył: 24 Paź 2014
Posty: 15105
Skąd: Puławy
Wysłany: 2020-08-03, 07:47   Krzysztof Matkowski - "Modlitwa do Archimedesa" - czyta Aneta Kosno::idea:

"Modlitwa do Archimedesa"
_________________
"Kraina komiksu"
 
 
     
jacek Wiek: 54
Dołączył: 24 Paź 2014
Posty: 15105
Skąd: Puławy
Wysłany: 2020-08-03, 10:12   "Wystawa dzieł Jean-Michela Basquiata do obejrzenia online za darmo" - informuje "KB":Cytat:
"Kompleksowe podejście Basquiata do malunku zapewniło mu status jednego z najważniejszych innowatorów sztuki współczesnej, nawet 30 lat po jego śmierci. Ostatnie liczne retrospektywy prac twórcy rzucają światło na jego ogromny wkład w muzykę, poezję, performans i sztukę ogólnie, cementując jego pozycję jednego z najbardziej wizjonerskich artystów swojej generacji, którego zaangażowanie w sprawy społeczne i polityczne czyni go obecnie jeszcze istotniejszym" - napisano w informacji o wystawie.

Cytat:
Basquiat jako czarnoskóry artysta w swoich czasach stał się ewenementem, którego sztuka zyskała międzynarodowe uznanie (pomimo prawnego zakazu dyskryminacji w 1964 roku akty rasizmu w Ameryce wciąż miały miejsce). Basquiat był jednak buntowniczy i temperamentny, potrafił utorować sobie drogę mimo przeciwności. Szybko stał się częścią amerykańskiej bohemy.

Cytat:
Miał w sobie sporo dziecięcego wdzięku, a jego twórczość zagwarantowała mu nieśmiertelność, mimo że artysta zmarł w 1988 roku w wieku zaledwie 27 lat w wyniku przedawkowania heroiny.
"Wystawa dzieł Jean-Michela Basquiata do obejrzenia online za darmo"
O artyście czytaj tutaj.
_________________
"Kraina komiksu"
 
 
     
jacek Wiek: 54
Dołączył: 24 Paź 2014
Posty: 15105
Skąd: Puławy
Wysłany: 2020-08-03, 11:56   "To zdjęcie zachwyciło świat. Dystans społeczny w najświętszym miejscu Islamu" - powiadamia Katarzyna Grzelak:Cytat:
Muzułmańscy pielgrzymi, którzy przybyli do Mekki, nie zapominają o przestrzeganiu zasad dystansu społecznego. Fotografia, na której muzułmańscy pielgrzymi w równych odstępach i bez zwykłego przepychania się krążą wokół Al-Kaba, obiegła cały świat.

Cytat:
W tym roku panująca na całym świecie epidemia koronawirusa pokrzyżowała plany wielu pielgrzymom, jednak hadż musiał się odbyć. Wzięło w nim udział zaledwie 10 000 pielgrzymów. Dla porównania w ubiegłym roku było to 2,5 mln osób.


:!:

"To zdjęcie zachwyciło świat. Dystans społeczny w najświętszym miejscu Islamu"
_________________
"Kraina komiksu"
 
 
     
jacek Wiek: 54
Dołączył: 24 Paź 2014
Posty: 15105
Skąd: Puławy
Wysłany: 2020-08-03, 13:45   "Luksusowe wycieczki w kosmos już niedługo" - pisze Marek Matacz:Cytat:
Virgin Galactic - firma, która chce zabierać turystów w kosmos przedstawiła wnętrze kabiny swojego suborbitalnego pojazdu. Na astronautów-amatorów będzie czekało m.in. 17 okien, 16 kamer i duże okrągłe lustro, w którym będą mogli zobaczyć, jak się swobodnie unoszą w mikrograwitacji.

Cytat:
Tymczasem można już lepiej wyobrazić sobie, co zobaczą i jak poczują się kosmiczni turyści. A to za sprawą oficjalnej prezentacji kabiny pojazdu VSS Unity, który ma już za sobą dwa kosmiczne loty - jeden na wysokość 82,7, a drugi - 89,99 km. Według amerykańskiej klasyfikacji, od wysokości 50 mil (80,47 km) można już mówić o przestrzeni kosmicznej.
"Luksusowe wycieczki w kosmos już niedługo"
_________________
"Kraina komiksu"
 
 
     
jacek Wiek: 54
Dołączył: 24 Paź 2014
Posty: 15105
Skąd: Puławy
Wysłany: 2020-08-03, 14:28   "Szlak dookoła Szklarskiej Poręby - atrakcje w pobliżu - Wodospad Szklarki, Złoty Widok, Chybotek" - swoją wędrówkę relacjonują Agnieszka i Krystian wraz z synkiem Leosiem:Cytat:
Swoją pieszą wędrówkę po okolicy Szklarskiej Poręby rozpoczęliśmy od zwiedzenia pomnika Ducha Gór znajdującego się w centrum miasteczka. Ta metalowa figura zlokalizowana jest na placu przy ulicy 1 Maja przy Skwerze Radiowej Trójki w niedalekim sąsiedztwie placu PKS. Duch Gór bardzo często pojawia się w różnych opowieściach górskich na Dolnym Śląsku i z tego względu warto zobaczyć go na własne oczy. Dla ciekawskich na północy Szklarskiej Poręby można zwiedzić Ogród Ducha Gór i zapoznać się lepiej z jego osobą.

Cytat:
Kolejnym punktem, który stanowił główny powód tej wyprawy jest zrewitalizowany punkt widokowy o wdzięcznej nazwie Złoty Widok. Przed nim zwiedziliśmy jednak Chybotka, czyli skałę, która po wejściu na nią zaczyna się… chybotać. Dla niektórych jest to atrakcja przyprawiająca o niemal o zawał serca. Patrząc na to, jak kolejne osoby wspinały się na niego i skakały po jednej stronie głazu, by wprawić go w ruch, zastanawialiśmy się czy w ogóle jest możliwe żeby Chybotek się wywrócił? Jeżeli do tego czasu nikomu się to nie udało to naprawdę w to wątpimy. Podczas naszego odpoczynku widzieliśmy grupę dość mocno napojonych osób, które wręcz za zadanie postanowiły sobie rozkołysanie Chybotka do granic możliwości.

Cytat:
Kolejną atrakcją ( i zarazem genialnym punktem widokowym) jest Złoty Widok. Przez wiele lat cieszył on oczy wielu turystów, którzy mogli usiąść na wystających głazach i podziwiania rozległej panoramy. Aktualnie Złoty Widok przeszedł modernizacje i jest sztuczną platformą widokową z desek i stali. Turyści mogą korzystać tam z drewnianych leżaków i wejść na bardzo ładnie przygotowany taras, na którym widnieje tablica z opisanymi pobliskimi szczytami, które widać na horyzoncie. Widok jest przepiękny i warty odwiedzenia, gdy będziecie spędzali swój czas w Szklarskiej Porębie.


:-D

"Szlak dookoła Szklarskiej Poręby - atrakcje w pobliżu - Wodospad Szklarki, Złoty Widok, Chybotek"
_________________
"Kraina komiksu"
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  


Forum KGB

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,35 sekundy. Zapytań do SQL: 12